Общи условия

I.     ПРЕДМЕТ

Добре дошли в STIKO.BG. За нас е удоволствие, че сте тук.

 

Чл. 1 Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СТИКО БГ ЕООД, с адрес и седалище на управление: гр.София, ул. Проф. Г. Златарски № 18, ЕИК: 204149207, тел: +359877386603; email: info@stiko.bg ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на онлайн магазина STIKO.BG.

Условията са правно обвързващ договор между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и STIKO.BG.

Настоящото правно съобщение (настоящите “Правила”) важи за цялото съдържание на Онлайн магазинаа под името на домейна www.Stiko.bg/(наричан “Онлайн магазина”) и за всякаква кореспонденция между Вас и СТИКО БГ ЕООД. Прочетете настоящите правила внимателно, преди да използвате Онлайн магазинаа. Използването на Онлайн магазинаа означава, че приемате тези правила, без значение дали сте решили да регистрирате своите данни при нас. Ако не приемате настоящите правила, не използвайте Онлайн магазинаа.

Други понятия и наименования:

Потребител: Всяко едно физическо или юридическо лице, извършило поръчка на стоки от онлайн магазинаа STIKO.BG чрез техническите средства (форми за контакт ) на страницата и е изразило съгласие с настоящите Общи Условия.

“STIKO.BG” е онлайн магазина за стоки/стоки, предоставяни от СТИКО БГ ЕООД

Лични данни: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Субект на лични данни: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.    Наименование на Доставчика: СТИКО БГ ЕООД

2.    Седалище и адрес на управление гр.София, ул. Проф. Г. Златарски № 18, тел: +359877386603; email: info@stiko.bg

3.    Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр.София, бул. Доктор Г.М. Димитров 42-А, София 1797, тел: +359877386603; email: info@stiko.bg

4.    Вписване в публични регистри: ЕИК 204149207

5.    Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Онлайн магазина: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Онлайн магазина: www.kzp.bg

6.    Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204149207

7.    Данни за кореспонденция: България, гр.София, бул. Доктор Г.М. Димитров 42-А, София 1797, тел: +359877386603; email: info@stiko.bg, онлайн магазина: http://stiko.bg

 

III.        ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНАА

 

Чл. 3 Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия и се уверете, че ги разбирате, преди да заявите стоки от Stiko.bg. Ако не желаете да сте обвързани с настоящите Общи условия, моля не използвайте този Онлайн магазин.

1.      ДОСТАВЧИКА управлява онлайн магазина STIKO.BG, която е негова собственост, чрез която потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в онлайн магазинаа.

2.      Тези Общи Условия се променят и актуализират в зависимост от промените налагани от Регулаторните органи, изисквания за сигурност на личните данни, подобряване на предлаганите стоки и стоки и др. Промени ще бъдат ефективни от публикуването им на Онлайн магазина. Всеки път, когато искате да поръчате допълнителни стоки и/или стоки, моля, проверете тези Общи Условия, за да сте сигурни, че разбирате условията, които ще се прилагат по това време.

3.      Доставчика използва предоставената от Потребителя лична информация само за целите, посочени в Политика за поверителност.

4.      Всяко съдържание, което Потребителя предоставя чрез формуляр на онлайн магазинаа, ще се счита за неповерително и обществено. Доставчика има правото да използва, копира, разпространява, възпроизвежда, експлоатира, модифицира, променя и / или разкрива на трети страни всеки такъв материал за целите на сключения между Доставчикът и Потребителят Договор. Той също така има право да разкрива самоличността на Потребителя на трета страна, която твърди, че всички материали, публикувани или качени от вас на Stiko.bg, представляват нарушение на техните права върху интелектуалната собственост или на правото им на поверителност.

5.      Всеки Потребител на Stiko.bg трябва да е навършил 18 години, за да заяви стоки от Онлайн магазина.

6.      Доставчика си запазва правото да откаже достъп до онлайн магазина по всяко време по свое усмотрение, когато счита, че използването на онлайн магазина е в нарушение на някое от условията, на закона или правата на трета страна или не зачитане на другите.

7.      Настоящият сайт, Stiko.bg, е собственост на „СТИКО БГ“ ЕООД. Категорично се забранява копирането на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта на www.stiko.bg, без изричното писмено съгласие на Доставчикът, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Технологиите, използвани в сайта, както и съдържанието в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. С цел да улесни достъпа до информация, са изградени връзки към сайтове в интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Доставчика няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

„СТИКО БГ“ ЕООД прави всичко възможно да поддържа в онлайн магазина си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски и забавяне в актуализирането на информацията. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „СТИКО БГ“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Доставчикът си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Доставчикът се задължава да осигури стоките, заявени от клиента чрез Формуляр за поръчка, в пълното им количество и качество според предоставените от клиента чрез Формуляр за поръчка данни за: име на клиента, адрес, телефон, електронна поща.

8.      Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

9.      Да сключва с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от онлайн магазина STIKO.BG, с което Потребителя се съгласява със следното:

·    съгласявате се, че информацията, която предоставяте при подаване на поръчка, е вярна и точна във всяко отношение;

·    ще се счита, че Потребители са прочели, разбрали и приели Общите условията;

·    Доставчика приема, че може да използва данните в поръчката в съответствие с Политика за поверителност, която определя условията, при които обработва всички лични данни, които събира от Потребителите;

·    ще предостави телефонен номер за връзка, за да може Доставчика да се свърже с вас, ако има проблем с поръчката ви.

·    Доставчика си запазва правото да откаже поръчка (или да поиска промени) по негово усмотрение.

·    След като Потребителят е регистрирал поръчка за стока(и) и доставка, Доставчика ще изпрати имейл за потвърждение, че поръчката е получена. Моля, проверете внимателно тези данни и уведомете Доставчика възможно най-скоро, ако подробностите са погрешни.

·    Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

·    При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

·    За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

·    Доставчикът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания

 

10.   Доставка:

·    Времето за доставка на стоки е приблизително и не може да бъде гарантирано, тъй като зависи от външни фактори. Доставчикът гарантира, че ще достави заявените стоки възможно най-скоро, без ни най-малко забавяне от негова страна.

 

11.      Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в онлайн магазина STIKO.BG;

12.      Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в онлайн магазина STIKO.BG чрез интерфейса на страницата на STIKO.BG, достъпна в Интернет;

13.       Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в онлайн магазина STIKO.BG организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителят, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителят сключват с Доставчика в онлайн магазина STIKO.BG договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.Stiko.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в онлайн магазина.

(2) По силата на сключения с Потребителят договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в онлайн магазина STIKO.BG се задължава да организира доставката на заявената стока на Потребителят на определените от него чрез интерфейса в онлайн магазина стоки. Потребителите имат право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в онлайн магазина STIKO.BG.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът в онлайн магазина STIKO.BG се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителят  на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителят при попълването на данните във формулярите за контакт и запитване.

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Необходимо е да създадете акаунт в STIKO.BG или да направите бърза поръчка, за да заявите предлаганите стоки и/или услуги.

Чл. 7 Потребителят използва интерфейса на страницата STIKO.BG, за да сключва договори за дистанционна покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в онлайн магазина.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ДОСТАВЧИКА и Потребителят представлява съгласие с настоящите Общи условия, достъпни на сайта на STIKO.BG.

Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е Потребителят съгласно данните, предоставени при попълването на формата за поръчка на страницата.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка на Потребителят в страницата и подстраниците на STIKO.BG или приемането на Общите условия по друг изричен начин.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКА изрично уведомява Потребителят по подходящ начин чрез електронни средства – зареждане на страница, която потвърждава направената поръчка и електронно съобщение на e-mail-а на Потребителя.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителят адрес(включително електронен) и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителят  данни са неверни или заблуждаващи.

Потребителят  сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в онлайн магазина STIKO.BG.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в онлайн магазина STIKO.BG стоки и добавянето им към списък за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителят като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5)Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

Вие носите отговорност за вашия акаунт в STIKO.BG

 

Вие носите пълна отговорност за всяка дейност във вашия акаунт. Ако споделяте акаунта си с други хора, тогава човекът, чиято финансова информация е в профила, в крайна сметка ще отговаря за цялата дейност. Ако се регистрирате като стопански субект, вие лично гарантирате, че имате пълномощия да приемате Условията от името на бизнеса, който твърдите, че представлявате. Също така създадените вече акаунти не могат да се прехвърлят.

Защитете паролата си. Както споменахме по-горе, вие носите пълна отговорност за всяка дейност във вашия акаунт, така че е важно да запазите паролата си сигурна.

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 8. (1) Доставчикът и Потребителят  сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителят, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък с стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоките, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 10. (1) Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба по банков път или чрез карта предварително, преди получаване на заявените стоки.

(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 11 Правилата на настоящия раздел VI от тези Oбщи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

(1) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА.

(2) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителят в сайта STIKO.BG.

(3) Информацията, предоставяна на Потребителят  по този раздел е актуална към момента на визуализацията й на сайта STIKO.BG преди сключването на договора за покупко-продажба.

(4) ДОСТАВЧИКА задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

(5) Потребителят се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез формата за поръчка на STIKO.BG или електронна поща.

(6) Потребителят се съгласява, че ДОСТАВЧИКА има право да приема пълно авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка(Резултати от стоки и/или стоки).

(7) Когато ДОСТАВЧИКА не е доставил стоката Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни, считано от датата на поръчката на услугата. В този случай ДОСТАВЧИКА възстановява, в рамките на 10 работни дни, 100% от платената сума от Потребителя, ако стоките са платени предварително. Доставчикът възстановява получените суми САМО по банков път. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

(8) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че заявените стоки вече не са налични, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(9) Ако Доставчикът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Доставчика. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони и e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Доставчика за бързо и неотменно предаване на уведомлението.

(10) Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.

(11) Отговорности:

·     Доставчикът ще положи всички усилия, за да гарантира, че информацията на този онлайн магазин е точна и актуална, но не дава никаква гаранция за нейната точност или пълнота и няма да бъдем отговорни за грешки или пропуски или за резултатите, произтичащи от използването на такава информация.

·     Доставчика ще предприеме всички възможни стъпки, за да гарантира, че използването на този онлайн магазин води до бърза и надеждна услуга, но той не можем да гарантира, че използването на този онлайн магазин ще бъде без прекъсване или без грешки и няма да носи отговорност за прекъсване или загуба на или разрушаване на каквато и да е информация по време на пренос на данни, както и загуба или промяна на материали или данни, когато бъдат изтеглени на дадена компютърна система.

·     Доставчикът не носи отговорност за използването на други онлайн магазинове, до които Потребителят има достъп чрез връзки в STIKO.BG, тъй като той не контролира тези онлайн магазинове на трети страни и не носи отговорност за тяхното съдържание. Всички такива връзки се предоставят само като услуга за потребителите на този онлайн магазин и включването им в този онлайн магазин не представлява одобрение за използването им.

·     Доставчикът предлага стоки чрез онлайн магазина си STIKO.BG за употреба според нуждите и преценката на Потребителя, следователно не носи отговорност за някаква непряка специална или последваща загуба или щета (включително, но не само, загуба на печалба или загуба на спестяване), разходи или други претенции за каквато и да е компенсация, която възниква от или във връзка с използването на този Онлайн магазина или доставката или използването на стоки и/или стоките му.

·     Ограниченията на отговорността в тези условия се прилагат еднакво както в полза на Доставчика, така и на всяка друга свързана с него компания.

·     Въпреки че използва разумни усилия да поддържаме Онлайн магазина, без да ограничава гореизложеното, Доставчика не поема никакви претенции или гаранции относно наличността, точността, надеждността, пълнотата, актуалността или навременността на стоки и/или стоки, нашия софтуер, текст, графики, връзки или съобщения предоставени на или чрез използването на онлайн магазина или всеки онлайн магазин, който може да бъде достъпен чрез връзка в STIKO.BG.

·     Доставчика не носи отговорност пред Потребители, нито ще се счита, че нарушава настоящите Общи Условия или друг договор с тях, поради забавяне в изпълнението или неизпълнение на което и да е от неговите задължения( във връзка със стоки и/или стоки поръчани от Потребителя), ако закъснението или неуспехът са дължими на трета страна или поради причина, която е извън разумния му контрол.

·     Доставчикът може да възложи или прехвърли някое от правата или поддоговорни задължения, произтичащи от тези Общи Условия, на трета страна. Потребителят няма право да възлага или прехвърля някое от правата си или поддоговорни задължения, произтичащи от тези Общи условия, освен със специално писмено разрешение на Доставчика.

Нищо в Общите условия:

·     има за цел, нито засяга законни права на Потребителя, които не могат да бъдат изключени по закон; или

·     ограничава или изключва отговорността на Доставчика по отношение на всяко измамно или небрежно предоставяне на услуга или когато той не е в законно състояние да ограничи отговорността си.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл. 12 (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителят съгласно Закона за защита на личните данни и ОРЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителят, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителят в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.Stiko.bg/privacy/.

(4) Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

 

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 13 Гаранционната карта е уникален документ и не подлежи на преиздаване или поправка. Изисквайте правилно и четливо попълване. Гаранционната карта важи при попълване на всички посочени в нея данни и представянето и, заедно с документа за покупка (касов бон, фактура и др.)!

Териториален обхват на търговската гаранция: Република България

Гаранционно обслужване може да се извърши само от посочените в гаранционната карта сервизни центрове и упълномощени сервизни бази. Независимо от гаранцията продавачът отговаря за липса на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

·     Обявеният от производителя/вносителя гаранционен период, е валиден от датата на закупуване.

·     Стоките са предназначени за ползване за съответните нужди на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Спазването на изискванията в ръководството за уреда е част от гаранционните условия.

·     Претенции за неокомплектованост се удовлетворяват само в момента на закупуване.

·     Транспортни дефекти не се признават, след като уредът е бил закупен и е напуснал търговския обект.

·     Монтирането и свързването на уреда трябва да се извърши от правоспособен техник, спазвайки условията описани в ръководството, екземпляр от което е предаден на Потребителя при покупката. Препоръчително е това да се изпълни от оторизиран сервизен център или база, като услугата се заплаща от клиента (важи за стоките изискващи монтаж и свързване).

·     При евентуална подмяна на стока с нова, остава да важи остатъчният период на гаранция от първоначалната дата на закупуване на първия.

·     Рискът от повреди по време на транспортиране до и от сервизната база са за сметка на купувача.

·     Гаранционното обслужване на стоките не включва периодични проверки, профилактики, почистване и смяна на консумативи.

·     На гаранция не подлежат консумативите (всички отделящи се от основния корпус части), бързоизносващи се части, всички стъклени, гумени и пластмасови части намиращи се по външните страни на уреда.

·     Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента.

·     При необходимост от подмяна на стоката (при невъзможност за ремонт), същият трябва да бъде върнат с всички аксесоари, с които е бил закупен. В противен случай може да бъде отказана подмяна.

Гаранционно обслужване може да бъде отказано при следните случаи:

·     При опит за ремонт от неупълномощени лица, сервизни центрове и бази. Използвани са части, които не са одобрени от производителя/вносителя. Правени са конструктивни промени по изделието

·     При неспазване на условията за монтаж и експлоатация на стоката, посочени в ръководството

·     При повреди в следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, транспорт, а също така и повреди причинени от механични увреждания по корпуса на стоката или отделни негови възли

·     При повреди дължащи се на прах, варовик, мазнини, насекоми, гризачи и др.

·     Повреди причинени в следствие на небрежна употреба

·     Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на самата гаранционна карта

·     При нарушаване, подправяне или премахване от уреда на етикетите, табелите или лепенките, съдържащи модела и/ или серийния номер.

Настоящото приложение е неразделна част от гаранционната карта.

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите:

 • Чл. 112.
  • (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
  • (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
  • стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • значимостта на несъответствието;
  • възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 • Чл. 113.
  • (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
  • (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
  • (3) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.
  • (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
  • (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 • Чл. 114.
  • (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:
  • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • намаляване на цената.
  • (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  • (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  • (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 • Чл. 115.
  • (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
  • (2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
  • (3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

 

IX. ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 14 Извънгаранционното сервизно обслужване включва отстраняване на неизправности и повреди, извършване на технически ревизии и профилактични прегледи във възможно най-кратък срок.

За осигуряване на висококачествени ремонтни работи, СТИКО БГ ЕООД разполага с персонал, който ежегодно преминава обучения и през периодични вътрешни атестации. Нашите сервизни техници имат на разположение широк набор от специализирана литература и технически документация за всеки един продукт. Следват се ясни алгоритми по диагностициране на проблема и неговото отстраняване, като се стремим това да се извършва в най-кратки срокове.

Предимство на сервизния отдел е бързо реагиране при проблеми, поддържане на голяма и разнообразна складова наличност с резервни части и квалифицирани сервизни специалисти, които осигуряват комплексно обслужване на Вашата апаратура.

За осигуряване на по-широко териториално покритие, „СТИКО БГ“ ЕООД има сервизни бази в градове София и Варна, които са напълно оборудвани за извършване на ремонтни работи. Стремим се да поддържаме на склад голяма част от резервните части, за да можем бързо да реагираме при възникнала необходимост от подмяна.

Не на последно място, ние сериозно анализираме мнението на нашите клиенти и се стремим да поддържаме високо ниво на обслужване и по отношение на личното впечатление, което остава в тях от нашата фирма.

За да заявите сервиз, моля позвънете на телефоните в нашите офиси, които може да намерите тук.

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 15 (1) Потребителят и Доставчикът в онлайн магазина STIKO.BG се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични онлайн магазинаове и др.

(3) В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в онлайн магазина STIKO.BG и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(4) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

(5) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(6) Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01.09.2021 г.

Чл. 16. Как можем да използваме вашата лична информация

Ще използваме само личната ви информация, както е посочено в нашата Политика за поверителност .

Чл. 17. Ние не носим отговорност за вируси, както и Вие не трябва да ги въвеждате в системата.

17.1 Ние не гарантираме, че нашият сайт ще бъде защитен, без грешки или вируси.

17.2 Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до нашия сайт. Трябва да използвате свой собствен софтуер за защита от вируси.

Чл. 18. Споделете идеите си. Вашите идеи и предложения са важни за нас! Те могат да ни помогнат да подобрим вашето потребителско преживяване, както и нашите Стоки. Всички непоискани идеи или други материали, които изпращате на STIKO.BG (без да включвате Вашето съдържание или артикули, които продавате чрез нашите Стоки), се считат за неповерителни и не са ваша собственост. Предоставяте ни изключителен, световен, без роялти(отчисления), неотменим, постоянен лиценз да използваме и публикуваме тези идеи и материали за каквато и да е цел, без да ви компенсираме.