PFAS във водата! Как да осигурим надеждна защита срещу тях?

  • 2022-09-14

Последните проучвания, публикувани от EFSA (Европейският орган за безопасност на храните), твърдят, че максималната доза, която може да бъде приета от един организъм, без да претърпи увреждане, е 4,4 ng (нанограма) PFAS на kg телесно тегло на седмица. С две думи казано - много малко!

 

Какво представлява PFAS?

 

Пер- и полифлуороалкилираните вещества (PFAS) са голяма група от хиляди синтетични химикали, които се използват широко в обществото и се срещат в околната среда.

Всичките съдържат въглерод-флуорните връзки, които са едни от най-силните химични връзки в органичната химия. Това означава, че са устойчиви на разграждане, когато се използват, а също и когато са в околната среда. Освен това, повечето PFAS се транспортират лесно в околната среда, като покриват дълги разстояния от източника на тяхното изпускане.

Често се наблюдава замърсяване на подпочвените води, повърхностните води и почвата. Почистването на замърсени обекти е технически трудно и скъпо. При продължаване на емисиите те ще продължат да се натрупват в околната среда, питейната вода и храната.

 

PFAS са съединения, използвани по целия свят, необходими за производството на водоустойчиви тъкани, хартии, контейнери за храна; те се използват и в производството на фотографски филми, противопожарни пяни, домакински почистващи препарати. Те обаче имат отрицателни последици за околната среда и здравето, поради тяхната устойчивост и мобилност.

 

PFAS - новата отрова

 

Чувстваме се длъжни да припомним цяла поредица от научни публикации, в които се твърди, че перфлуороалкилните вещества (PFAS) се натрупват с течение на времето в мастните тъкани (черен дроб и бъбреци), в сърдечно-съдовата система, в репродуктивната система и в ендокринната система. Поради тази причина е изключително важно нивото на PFAS във водата и храната да е нула.

 

Всички PFAS са силно устойчиви в околната среда. Всъщност е известно, че те остават в околната среда по-дълго от всяко друго вещество, създадено от човека. Като следствие от тази устойчивост, докато PFAS продължават да се освобождават в околната среда, хората и другите видове ще бъдат изложени на все по-големи концентрации на PFAS. Дори ако всички освобождавания на PFAS престанат утре, те ще продължат да присъстват в околната среда и хората за поколения напред.

Тяхното освобождаване и мобилност във водата и въздуха причинява замърсяване на подземните и питейните води, което е трудно и скъпо да се избегне. Известно е, че някои PFAS се натрупват в живите същества и причиняват токсични ефекти. Някои PFAS са токсични за репродукцията и могат да навредят на развитието на плода. Няколко PFAS могат да причинят рак при хората. За някои PFAS също се подозира, че пречат на човешката ендокринна (хормонална) система.

PFAS се отделят в околната среда от директни и непреки източници, например от професионални и промишлени съоръжения, използващи PFAS, по време на употреба на потребителски продукти (напр. козметика, вакси за ски или облекло) и от материали, влизащи в контакт с храни. Хората могат да бъдат изложени на тях всеки ден у дома, на работното си място и чрез околната среда, например от храната, която ядат, и питейната вода.

 

Как се регулират PFAS в ЕС?

 

От 2009 г. перфлуорооктан сулфоновата киселина и нейните производни (PFOS) са включени в международната Стокхолмска конвенция за елиминиране на употребата им. PFOS вече е ограничен в ЕС от повече от 10 години, съгласно Регламента на ЕС за устойчивите органични замърсители (УОЗ).
 

Освен това Стокхолмската конвенция регулира глобалното елиминиране на перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения. PFOA е забранен съгласно Регламента за УОЗ от 4 юли 2020 г.

 

Перфлуорохексансулфоновата киселина (PFHxS), нейните соли и свързани съединения, както и перфлуорираните карбоксилни киселини (C9-14 PFCAs) се разглеждат за включване в Стокхолмската конвенция и последващо глобално елиминиране.

 

Ограничения по REACH

 

Перфлуорираните карбоксилни киселини (C9-14 PFCA), техните соли и прекурсори ще бъдат ограничени в ЕС/ЕИП от февруари 2023 г. нататък след решение, взето от Европейската комисия по предложение на германските и шведските власти.

 

Оценка на вещества съгласно REACH

 

Няколко допълнителни PFAS са в списъка за оценка (текущ план за действие на Общността) през следващите години или вече са оценени. Оценката има за цел да изясни първоначалните опасения, относно потенциалния риск за човешкото здраве или околната среда, който може да представлява производството или употребата на тези вещества.

 

Регламент за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP).

 

Няколко PFAS вече имат хармонизирана класификация и етикетиране съгласно регламента CLP. Те включват:

 

·       перфлуорооктанова киселина (PFOA);

·       амониев пентадекафлуорооктаноат (APFO);

·       перфлуоронан-1-оева киселина (PFNA) и нейните натриеви и амониеви соли;

·       нонадекафлуородеканова киселина (PFDA) и нейните натриеви и амониеви соли.

 

Чиста питейна вода

 

Преработката на Директивата за питейната вода, която влезе в сила на 12 януари 2021 г., включва ограничение от 0,5 µg/l за всички PFAS. Това е в съответствие с подхода за групиране за всички PFAS.

 

PFAS и храна

 

PFAS се освобождават в околната среда чрез промишлено производство, което не е пряко свързано с производството на храни, и чрез употребата и изхвърлянето на продукти, съдържащи PFAS. Въпреки това, както често при устойчивите замърсители, те попадат в храната. Основните фактори, допринасящи за излагането на храната на хората, са някои зеленчуци, но питейната вода също е важен източник. Някои PFAS също се натрупват в човешкото тяло чрез риба и морски дарове, месо и месни продукти, яйца, мляко и млечни продукти.

 

Как да си направим вода у дома без PFAS?

 

Като се има предвид, че дори 1 нанограм PFAS остава в тялото завинаги и че никой не гарантира обществена вода на PFAS със стойност 0, единствената възможност за чиста питейна вода е сами да се погрижим за нейното осигуряване.


На пазара има няколко валидни решения за пречистване на вода на различни цени. Като филтри под мивка, които подобряват вкуса на водата и имат специфична PFAS селективна смола или система за обратна осмоза, която елиминира всички замърсители в допълнение към PFAS и дава добра и лека вода от чешмата.